Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van het Holiday Inn Eindhoven. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Website
De Holiday Inn Eindhoven website is onder leiding van Holiday Inn Eindhoven en is geen officiële website van IHG© of een van haar merken.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Holiday Inn Eindhoven enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Holiday Inn Eindhoven kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Holiday Inn Eindhoven. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Holiday Inn Eindhoven is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holiday Inn Eindhoven. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Holiday Inn Eindhoven beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Holiday Inn Eindhoven enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Holiday Inn Eindhoven maakt geen analyses van de IP adressen.

Veiligheid
Op de website van Holiday Inn Eindhoven zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Holiday Inn Eindhoven werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. 

Gebruik van bekomen informatie
Holiday Inn Eindhoven kan uw verkregen gegevens gebruiken om Holiday Inn Eindhoven nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Holiday Inn Eindhoven zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links
De website van Holiday Inn Eindhoven bevat links naar andere sites. Holiday Inn Eindhoven oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Holiday Inn Eindhoven de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Holiday Inn Eindhoven heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen
Holiday Inn Eindhoven behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.